Voor verwijzers

Doorverwijzen naar ons

U bent op zoek naar de juiste ondersteuning om uw cliënt of medewerker optimaal te laten herstellen na ongeval, ziekte of chronische klachten. Met ons team van professionals is uw cliënt of medewerker bij ons in goede handen.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een onderbouwd behandelplan, bevlogen specialisten en een open communicatie.

Heeft u zorginhoudelijke vragen, wilt u een casus bespreken of meer informatie over het programma en de kosten? Neem dan contact op met Inge Alonso Jansseninfo@licht-punt.nl

Wilt u een cliënt aanmelden?

Wat we doen

Wij bieden revalidatie- & hersteltrajecten waarbij meerdere professionals ieder vanuit hun eigen vak en invalshoek samen met de cliënt werken aan zijn doelen. Weer regie krijgen over je leven, weer mee kunnen doen en je veerkrachtig voelen, dat is wat we samen bereiken.

We werken interdisciplinair, dat wil zeggen dat een team van medische en paramedische specialisten elkaar nodig heeft om naar de vraag van de cliënt te kijken en de juiste oplossing te vinden. We geven elkaar de ruimte om onze behandelingen te laten overlappen, wat samen komt in onze overlegstructuren. Dit maakt onze werkwijze samenhangend, efficiënt en effectief.

Wie is onze doelgroep

De doelgroep betreft volwassen cliënten in de werkende leeftijd van ongeveer 20 tot 65 jaar oud, die vanwege uiteenlopende redenen niet meer in staat zijn te functioneren in hun dagelijkse leven zowel in privé activiteiten als in arbeid. Klachten kunnen zich voordoen op zowel fysiek, cognitief en/of psychosociaal vlak. Een vaak complexe interactie van factoren kan zorgen voor belemmering van herstel.

Wanneer kunt u bij ons terecht

In een vroeg stadium is duidelijk dat de cliënt niet zonder interdisciplinaire behandeling voldoende belastbaar kan worden om zich weer te richten op herstel. De impact van langdurig verzuim wordt hiermee beperkt.

"Ik heb veel cognitieve klachten. Dat wordt door mensen in mijn omgeving niet altijd goed begrepen, je ziet het niet aan de buitenkant hè. Bij Lichtpunt heb ik aan een half woord genoeg. Zij begrijpen mijn klachten, geven veel uitleg en herkennen wat dit betekent voor mijn dagelijkse leven. Ze hebben er echt verstand van."

Welke disciplines zijn betrokken

Onze medisch specialist is er om de medische aspecten van het revalidatietraject in kaart te brengen en te monitoren. Indien nodig voert de medisch specialist lichamelijk onderzoek uit en kan deze doorverwijzen voor aanvullende diagnostiek of behandeling.

De cliënt coördinator is de spil in het web. Zowel voor als achter de schermen is de cliënt coördinator gericht op jouw behandelproces. Van planning tot brieven, van overleggen en evaluaties. Met al je vragen en opmerkingen kun je bij je cliënt coördinator terecht.

De fysiotherapeut is dé specialist als het gaat om klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Onze fysiotherapeuten zijn echter ook geschoold en bekwaam in de gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische klachten. We hebben fysiotherapeuten in dienst met uiteenlopende specialisaties (MSc) zoals manuele therapie, sportfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie.

De ergotherapeut heeft een oplossingsgerichte aanpak van belemmeringen in de dagelijkse activiteiten. Uitgangspunt is altijd het verkrijgen van inzicht in de verschillende aspecten van iemands leven en op welke manier deze met elkaar samenhangen. Interventies gericht op herstel van de balans tussen belasting en belastbaarheid, grip krijgen op vermoeidheidsklachten en behandeling van overprikkelingsklachten (Sensorische Integratie Therapie door middel van het ASITT protocol) behoren tot het takenpakket van de ergotherapeut.

De psycholoog is de expert op het gebied van behandeling van psychologische belemmerende factoren in het herstel. Een inadequate copingstijl en illness beliefs, acceptatieproblematiek en onderliggende angsten kunnen het vergroten van mogelijkheden in de weg zitten. Van belang is deze factoren in kaart te brengen en de cliënt handreikingen te bieden om herstel te bevorderen. Indien nodig kan de psycholoog na het traject doorverwijzen, indien complexere psychologische problematiek aan de orde blijkt.

De maatschappelijk werker stelt zich ten doel de sociaal-maatschappelijke participatie te optimaliseren. Niet alleen de cliënt, maar ook het cliëntssysteem is van invloed op herstel. Al vroeg in het traject wordt geïnventariseerd hoe de omgeving betrokken kan worden. Het communiceren naar de omgeving ten aanzien van klachten en grenzen, assertiviteit en educatie over uiteenlopende onderwerpen is essentieel voor onze holistische benadering. Tevens heeft de maatschappelijk werker kennis van de sociale kaart.

De werkcoach ondersteunt de cliënt bij zijn proces van werkhervatting. De werkcoach informeert, adviseert en begeleidt de cliënt bij het in kaart brengen van de totale werksituatie. De werkcoach heeft kennis van de wet- en regelgeving ten aanzien van verzuim en coacht de cliënt in het maken van een eigen werkhervattingsplan waarin de mogelijkheden en capaciteiten worden benoemd in relatie tot de eisen die het werk aan de cliënt stelt.